Aktuální znění licenční smlouvy

Tato smlouva je licenční smlouvou mezi Vlastníkem licence nebo koncovým Uživatelem Softwarového produktu a společností Zelius, s.r.o., IČ: 09285270, se sídlem Štěpánská 1742/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333855 (dále jen „podnikatel“), v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), v aktuálním znění. Další práva a povinnosti smluvních stran, včetně záručních podmínek a omezení odpovědnosti za vady, jsou stanoveny Všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavřením této smlouvy Vlastník licence a Uživatel zároveň vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami.


Licenční smlouva je uzavřena prvním použitím Produktu.I. LICENČNÍ PRÁVO.


Na základě této licenční smlouvy se udělují následující práva:


1) Produkt může Uživatel otevírat, zobrazovat, spouštět či jinak užívat (dále jen „Užívat“) na neomezeném počtu počítačů. „Počítačem“ se rozumí počítač, pracovní stanice, terminál, příruční PC nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k Produktu.


2) V Produktu jsou obsaženy technologické prostředky, které byly navrženy s cílem zabránit použití tohoto softwaru bez licence. Podnikatel použije tyto prostředky k potvrzení, že Uživatel užívá legálně licencovanou kopii Produktu. Jestliže neužívá licencovanou kopii Produktu, nesmí Produkt dále používat.


3) Je zakázáno Produkt pronajímat, půjčovat, sdílet, poskytnout sublicenci jiným subjektům (právnické nebo fyzické osobě) nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití (pokud není v této smlouvě nebo Všeobecných obchodních podmínkách stanoveno jinak). Pokud chce jiný subjekt Užívat Produkt, musí být Vlastníkem licence k Produktu.


4) Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Produkt založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Produktu, vyjma jejich užití k nezbytnému účelu při provozování Produktu, tj. k dosažení vzájemného funkčního propojení počítačových programů. Tyto znalosti nesmějí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy podnikatele. O těchto znalostech je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost.
II. AUTORSKÉ PRÁVO.


Produkt dodaný s tímto licenčním ujednáním je majetkem podnikatele. Produkt je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. Doprovodnou dokumentaci k Produktu nelze kopírovat.III. UKONČENÍ LICENCE.


Tato licenční smlouva je platná a účinná dnem jejího uzavření a zaniká uplynutím doby platnosti licenci, odstoupením od smlouvy v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, nebo odstoupením od smlouvy ze strany podnikatele v případech, kdy dojde k porušení licenčních nebo autorských práv nebo k jinému podstatnému porušení povinností Vlastníka licence nebo Uživatele uvedených v této smlouvě či Všeobecných obchodních podmínkách nebo k nepodstatnému porušení povinností, není-li na výzvu podnikatele sjednána do 5 dnů náprava tohoto nepodstatného porušení povinností.


V případě porušení licenčních nebo autorských práv Vlastníkem licence či Uživatelem nebo jiného podstatnému porušení povinností Vlastníka licence nebo Uživatele bude licence bez náhrady odebrána a licenční smlouva tak zaniká.IV. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.


Podnikatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené využíváním Produktu. Produkt slouží uživateli pouze jako nástroj usnadňující sledování Insolvenčního rejstříku a dat do něj vložených, svou funkcí nenahrazuje činnosti odpovědného pracovníka a využívání Produktu je na vlastní odpovědnost uživatele. Reporty Monitoru Justice mohou ve výjimečných případech obsahovat nevalidní data, neupozornit na některé změny v Insolvenčním rejstříku, případně mohou na některé změny upozornit duplicitně. Toto není považováno za vadu Produktu. Podnikatel se zavazuje udržovat Produkt v takovém stavu, aby k chybám docházelo v co nejmenší míře.V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.


Další práva a povinnosti jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách dostupných na webových stránkách Monitor Justice.