Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji výslovný souhlas společnosti Zelius, s.r.o., IČ: 09285270, se sídlem Štěpánská 1742/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333855 (dále jako Správce osobních údajů nebo jen Správce), aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti (dále jako Antispamový zákon) a obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jako GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:

Uvedené osobní údaje Správce zpracovává mimo jiné pro účely zasílání aktuálních informací o nabídce služeb a produktů osoby v souladu s Antispamovým zákonem, a to především formou e-mailových zpravodajů.


Správce bude vaše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání souhlasu (od okamžiku elektronické registrace až do odvolání souhlasu), nejdéle však do uplynutí tří let poté, co přestanete být zákazníkem Správce.


Další ujednání jsou uvedena v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů dostupném ná stránkách Monitor Justice.


Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu. Je tedy zcela na vašem svobodném uvážení, zda tyto obchodní informace chcete přijímat. Právním základem pro zasílání takovýchto sdělení formou přímého marketingu je váš souhlas, resp. nevyjádření vašeho nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 Antispamového zákona, kdy je Správce oprávněn zaslat na zadanou e-mailovou adresu obchodní sdělení týkající se jeho výrobků nebo služeb, a to za předpokladu, že souhlas s takovýmto využitím e-mailové adresy lze jednoduše odmítnout.


Zpracování osobních údajů je prováděno výlučně Správcem, vaše osobní údaje nejsou předávány žádnému dalšímu zpracovateli, příjemcům ani třetím stranám.


Souhlas je udělen ode dne zaškrtnutí příslušného pole ve formuláři na webu Monitor Justice nebo samotným odesláním registračního formuláře a je zaznamenán v databázi Správce. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2020.