Všeobecné obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností Zelius, s.r.o., IČ: 09285270, se sídlem Štěpánská 1742/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 333855 (dále jen „podnikatel“), a jejími zákazníky v oblasti prodeje produktů a zboží a poskytování služeb.


Podmínky a vztahy neuvedené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.II. VYMEZENÍ POJMŮ


Produkt – soubor zahrnující software podnikatele, případně dokumentaci v elektronické nebo tištěné podobě, včetně příruček a obalů, příslušná instalační média, a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky k původnímu Softwarovému produktu poskytnuté podnikatelem, nebo také služba, případně jejich kombinace. Produkt se neprodává, pouze se poskytuje právo k jeho používání – licence.


Vlastník licence – subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který používá Produkt. Vlastníkem licence je možné se stát zakoupením licence nebo získáním licence od podnikatele bezúplatně


Uživatel – koncový uživatel Produktu.


Internetové stránky Monitor Justice – internetové stránky na adrese www.monitorjustice.cz provozované podnikatelem.III. OBJEDNÁVKY A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

Licence k Produktům je možné objednat pomocí online objednávek na internetových stránkách Monitor Justice.


Podáním objednávky objednatel souhlasí s těmito VOP a závazně objednává předmět objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb.

Podstatné náležitosti objednávky zahrnují:

Podnikatel v co nejkratším termínu, obvykle však do jednoho pracovního dne, objednávku potvrdí formou odeslání zálohové faktury, případně vyzve objednatele k doplnění chybějících údajů. Potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva nebo smlouva o poskytnutí služeb. Kupní smlouvu tvoří výlučně podmínky uvedené v Licenční smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách na internetových stránkách Monitor Justice.


Objednávku s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky podnikatele, smluvní strany nepovažují za přijetí objednávky. Nabídka musí být objednatelem přijata vždy bez jakýchkoliv výhrad, případně podnikatel na žádost objednatele vypracuje upravenou nabídku.


Vyžaduje-li charakter Produktu zpracování cenové kalkulace nebo nabídky, je smlouva uzavřena okamžikem odsouhlasení cenové kalkulace nebo nabídky oběma stranami.IV. Odstoupení od smlouvy


Je-li kupující fyzickou osobou-spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“), má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to do 14 dnů ode dne převzetí Produktu. Za Spotřebitele není pro účely těchto VOP považován Uživatel, který při objednání produktu za účelem uzavření kupní smlouvy uvede své obchodní jméno a identifikační číslo.


Právo na odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel uplatnit následujícím způsobem:

Spotřebitel informuje podnikatele formou jednoznačného prohlášení dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla podnikatele o záměru odstoupit od kupní smlouvy. Spotřebitel v prohlášení uvede datum objednání a identifikaci Produktu, své jméno a adresu a datum odstoupení.


Dále Spotřebitel k zásilce připojí doklad o zakoupení nebo jiné dokumenty, které mohou prokázat zakoupení Produktu a číslo svého bankovního účtu, na který mu mají být vráceny peníze.


Produkt nesmí být vůbec použit (nesmí dojít k jeho aktivaci podle Licenční smlouvy), aby mohlo být odstoupení od smlouvy podnikatelem akceptováno.


V případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude odeslán podnikateli do 14. dne ode dne převzetí Produktu, a v případě, kdy Spotřebitel Produkt použije, je odstoupení od smlouvy neplatné.


Podnikatel vrátí platbu, kterou obdržel od Spotřebitele bez zbytečného odkladu po uznání nároku na odstoupení od smlouvy.


Podnikatel má právo kdykoliv bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. V takovém případě bude Vlastníkovi licence vrácena poměrná část kupní ceny za nevyužitou dobu licence. Podnikatel nenese odpovědnost za škody vzniklé odstoupením od smlouvy.
V. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


V.1. Možné způsoby a termíny dodání


Produkt je dodáván na emailovou adresu objednatele uvedenou v objednávce ve formě přihlašovacích údajů do uživatelské sekce Produktu obvykle do jednoho dne, nejpozději však do 3 pracovních dnů, po uhrazení ceny licence. Licence je platná dnem uhrazení ceny licence.


V.2. Možné způsoby platby


Produkt se hradí na základě zálohové faktury.


V případě, že Vlastník licence oprávněně nevytkne vady Produktu nejpozději do jednoho pracovního dne po jejím dodání ze strany podnikatele dle čl. V. 1., má se za to, že Produkt byl poskytnut řádně dle objednávky a bez vad, a podnikateli vzniká nárok na úhradu ceny Produktu a na vystavení odpovídající faktury.VI. SOFTWAROVÉ PRODUKTY – SPECIFICKÉ PODMÍNKY


VI.1. Změna licence


Vlastník licence jedné z variant Produktu může přejít na jinou variantu. Okamžikem přechodu původní licence zaniká.


Cena přechodu je pro Vlastníka licence stanovena individuálně.


VI.2. Převod licence


Převod licence se zakazuje.


VI.3. Pokračování licence


V době čtrnáct dní před uplynutím doby platnosti licence bude Vlastníkovi licence odeslána zálohová faktura na stejnou variantu licence. Zaplacením zálohové faktury bude Produkt plynule dodáván po sjednanou dobu i následující období.


VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY


VII.1. Záruka


Záruka na Produkt se neposkytuje.


VII.2. Odpovědnost za vady


Podnikatel nenese žádnou odpovědnost za vady, nedostupnost nebo za škodu způsobenou užíváním Produktu. Produkt je navržen pouze jako pracovní doplněk, proto je nutné ho s ohledem na tento fakt využívat odpovídajícím způsobem.


VII.3. Dobrovolná záruka


Podnikatel nad rámec svých smluvních povinností prohlašuje, že bude Produkt udržovat aktuální a tyto aktualizace bude bezplatně poskytovat Vlastníkům licencí. Podnikatel dále prohlašuje, že bude aktivně řešit možné vady Produktu vzniklé Vlastníkovi licence po uzavření kupní smlouvy, byť toto není jeho smluvní povinností a činí tak na základě svobodné vůle.IX. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje Vlastníka licence


Podnikatel neprovádí s osobními údaji, jejichž správcem je Vlastník licence jakékoliv operace, vyjma jejich uložení na serverech podnikatele, popř. v hostingovém centru, zejména do nich nezasahuje, nepozměňuje je, nezpřístupňuje, ani je nepředává třetím osobám (vyjma jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu s právními předpisy).


Podnikatel zpracovává osobní údaje Vlastníka licence, je-li fyzickou osobou – podnikatelem, pouze však v rozsahu a po dobu nezbytnou pro splnění povinností ze Smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Podnikatel za tímto účelem zpracovává osobní údaje identifikační (jméno, příjmení, firma podnikatele, IČ), adresné (adresa, e-mailová adresu a telefonní číslo) a popisné pouze v rozsahu uvedeném Vlastníkem licence (např. akademický titul u jména), dále ID Vlastníka licence přidělené ze strany podnikatele a záznamy komunikace vztahující se k Produktu podnikatele (tel. konzultace požadavku na licenci, žádosti).


Informace o zpracování osobních údajů Vlastníka licence – fyzické osoby jsou uvedeny v samostatném dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů, který je k dispozici na stránkách Monitor Justice.


Osobní údaje Uživatele nebo zástupců Vlastníka licence


Podnikatel zpracovává osobní údaje osob zastupujících Vlastníka licence (podnikatele – fyzické osoby, nebo právnické osoby), případně osobní údaje Uživatelů, pouze za účelem komunikace s Vlastníkem licence, resp. jednotlivým Uživatelem. Takové zpracování osobních údajů osob zastupujících Vlastníka licence (např. člen statutárního orgánu, jiný zástupce, kontaktní osoba v záležitostech licenční smlouvy a zákaznické podpory, Uživatel) je nezbytné pro účely oprávněných zájmů podnikatele ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, přičemž podnikatel zpracovává pouze osobní údaje identifikační (jméno a příjmení zástupce), adresné (pouze e-mailovou adresu a telefonní číslo/číslo mobilního telefonu) a popisné pouze v rozsahu uvedeném Uživatelem nebo jiným zástupcem Vlastníka licence (např. akademický titul u jména) a záznamy komunikace vztahující se k Produktu podnikatele (tel. konzultace požadavku na licenci, žádosti). Oprávněným zájmem podnikatele na zpracování osobních údajů osob zastupujících Vlastníka licence je možnost komunikace s Vlastníkem licence – právnickou osobu v záležitostech licenční smlouvy a zákaznické podpory, zejména ohledně uzavření smlouvy, plnění smluvních povinností podnikatele i Vlastníka licence a případných reklamací Vlastníka licence nebo požadavků Uživatele.


Vlastník licence je povinen fyzické osoby vystupující jako jeho zástupci či Uživatele, jejichž osobní údaje sdělí podnikateli v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy nebo poskytováním souvisejících služeb, informovat o jejich právech subjektů údajů v plném rozsahu dle čl. 14 Nařízení. Pokud Vlastník licence nesplnil svou povinnost poskytnout informace zástupcům, je povinen toto sdělit podnikateli tak, aby mohl podnikatel informační povinnost vůči nim (subjektům údajů) splnit.X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Obecná ujednání


Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito VOP dotčena.


Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto VOP nemá vliv na neplatnost nebo neúčinnost VOP jako celku.


Jednostranná změna VOP

Podnikatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit VOP, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce Produktu či nakládání s daty či osobními údaji Vlastníka licence či Uživatelů, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Produktu, nebo zavedeních nového Produktu ze strany podnikatele. Podnikatel je dále oprávněn změnit VOP tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémového či aplikačního software či služeb užívá podnikatel k provozování Softwarového produktu. Podnikatel je dále oprávněn změnit VOP v případech změn v hospodářské či finanční situaci, změně měny (např. přijetí Eura), inflaci a takových změnách okolností, které by založily hrubý nepoměr v právech a povinnostech v neprospěch podnikatele.


Změny VOP budou ze strany podnikatele zaslány na e-mailovou adresy Vlastníka licence a dále budou zpřístupněny na internetových stránkách Monitor Justice. Změněné VOP nabudou účinnosti počínaje datem uvedeným v takto změněných VOP, nejdříve však od oznámení o jejich změně Vlastníku licence. Podnikatel se zavazuje doručit Vlastníku licence informaci o změně VOP podmínek nejpozději 7 dnů před datem jejich účinnosti.

Pokud Vlastník licence nesouhlasí se změnou VOP, má právo je odmítnout a vztah vzniklý z licenční smlouvy ukončit výpovědí zaslanou ve lhůtě tří (3) dnů, počínaje dnem, kdy byl Vlastník licence o zveřejnění změněných VOP informován. Výpověď dle tohoto odstavce Vlastník licence zašle dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla podnikatele. Výpověď počíná běžet prvním dnem po jejím doručení a výpovědní doba činí 3 měsíce.


Neukončí-li Vlastník licence smluvní vztah způsobem a ve lhůtách uvedených v předchozím odstavci, platí, že změny VOP akceptoval.Účinnost VOP


Tyto VOP nabývají účinnosti 1. 7. 2020. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze VOP.